Úvod

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Sekcia pre cervikálnu patológiu a kolposkopiu SGPS
OGAMA, s. r. o., Banská Bystrica

orga­ni­zu­jú 

XIV. KONFERENCIU SEKCIE CERVIKÁLNEJ PATOLÓGIEKOLPOSKOPIE SGPS

24. – 25. apríl 2020 – Hotel CARLTON, Bratislava

 

Téma konferencie:
Prevencia, diagnostika a liečba premalígnych a malígnych ochorení dolnej časti genitálneho traktu

Konferencia je ohodnotená kreditmi ARS CME.

   Váže­né kole­gy­ne  a kole­go­via, dovoľ­te mi, aby som Vám na začiat­ku nové­ho roka  zaže­lal veľa zdra­via a pra­cov­ných úspe­chov.  Čas sviat­kov a voľ­ných dní defi­ni­tív­ne pomi­nul.  Vra­cia­me sa do bež­ných pra­cov­ných ste­re­oty­pov.  Ich súčas­ťou sú aj naše pra­cov­né kon­fe­ren­cie. Tou­to ces­tou by som Vás rád pozval na XIV. kon­fe­ren­ciu Sekcie kolposkopie cervikálnej patológie, kto­rá sa bude konať dňa 24.- 25. 4. 2020 v Hote­li Carl­ton v Bra­ti­sla­ve.  Okrem domá­cich odbor­ní­kov  na kon­fe­ren­cii v hlav­nom mes­te pri­ví­ta­me aj zahra­nič­ných účast­ní­kov.  Pozva­nie pri­jal pro­fe­sor Giovan­ni Miniel­lo z Talian­ska,  autor via­ce­rých pub­li­ká­cií zná­mych aj na Slo­ven­sku.  Účasť pri­sľú­bi­li aj pop­red­ní čes­kí odbor­ní­ci  a kole­go­via z čes­kej kol­po­sko­pic­kej sekcie.
   1. novem­ber 2019 je pre nás  svo­jím spô­so­bom his­to­ric­ký dátum.  Po dlhých rokoch čaka­nia bol ofi­ciál­ne spus­te­ný orga­ni­zo­va­ný skrí­ning rako­vi­ny krč­ka mater­ni­ce a ofi­ciál­ne etab­lo­va­ná cer­ti­fi­ko­va­ná pra­cov­ná čin­nosť  „Expert­ná kol­po­sko­pia“.  Bude­me sa samoz­rej­me pod­rob­ne veno­vať aj tým­to témam.   Verím, že tak ako v minu­lom obdo­bí,  aj toho roku si náj­de­te ces­tu na našu kon­fe­ren­ciu, kde spo­lu  strá­vi­me prí­jem­né chví­le,  napl­ne­né zau­jí­ma­vým prog­ra­mom.

Srdeč­ne Vás pozdra­vu­jem a teším sa na stret­nu­tie s Vami v Bra­ti­sla­ve.    MUDr. Jozef Jen­dru­šák