Program

Piatok 24. 11. 2023

08:30 – 09:00 Regis­trá­cia účastníkov
09:00 – 09:10 Otvo­re­nie konferencie
09:10 – 09:30 Pre­da­tes­tač­ná príp­ra­va v Poľ­sku
Rafał Zady­ko­wicz, M.D.
09:30 – 09:50 Pre­da­tes­tač­ná príp­ra­va v Slo­vin­sku
Sara Vodo­pi­vec, M.D.
09:50 – 10:10 ENTOG
Rafał Zady­ko­wicz, M.D. – ENTOG Exe­cu­ti­ve Committee
10:10–10:30 EBCOG
doc. MUDr. Ale­xan­dra Kriš­túf­ko­vá, PhD.
10:30 – 10:50 ENTOG  exchan­ge 2023 – UK
MUDr. Vik­tó­ria Lukáč, MUDr. Teré­zia Miší­ko­vá Laurincová
10:50 – 11:10  cof­fee break
11:10 – 11:50 Uro­gy­ne­ko­lo­gic­ké mini­mum pre ates­tan­tov 
prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH
11:50 – 12:40 USG diag­nos­ti­ka pre ates­tan­tov 
prof. MUDr. Róbert Dan­kov­čík, PhD., MPH
12:40 – 13:00 dis­ku­sia
13:00 – 14:00 obed
14:00 – 14:30 „Želez­né zdra­vie“ žien – diag­nos­ti­ka a lieč­ba ané­mie v teho­ten­stve
MUDr. Adam Ada­mec, PhD.
14:30 – 14:50 Vplyv infek­cie SARS-CoV‑2 na popu­lá­ciu tehot­ných žien na Slo­ven­sku
MUDr. Adria­na Koleková
14:50 – 15:10 Men­tál­ne zdra­vie SARS-CoV‑2 pozi­tív­nych tehot­ných na Slo­ven­sku počas glo­bál­nej pan­dé­mie
MUDr. Cecí­lia Marčišová
15:10 – 15:30 Pozi­tív­ny endo­cer­vi­kál­ny okraj koni­zá­tu – ako ďalej?
MUDr. Tomáš Rokos
15:30 – 15:50 cof­fee break
15:50 – 16:10 Pro­te­óm leuko­cy­tov peri­fér­nej krvi u pacien­tiek s kar­ci­nó­mom prs­ní­ka
MUDr. Dávid Tóth
16:10 – 16:30 Je kon­ko­mi­tant­ná hys­te­rek­tó­mia nevy­hnut­ná pri ope­rá­cii pro­lap­su?
MUDr. Lule Tomiq
16:30 – 16:50 Vývoj ope­rač­nej lieč­by pro­lap­su pan­vo­vých orgá­nov na GPK UNLP a UPJŠ
MUDr. Gab­riel Lipčei
16:50 – 17:10 Roz­ší­re­né a kon­ti­nu­ál­ne reži­my kom­bi­no­va­nej hor­mo­nál­nej anti­kon­cep­cie
MUDr. Adam Ada­mec, PhD.
17:10 – 17:30 Gyne­ko­lo­gic­ké výzvy zo Sub­sa­har­skej Afri­ky aj na Slo­ven­sku – FGS a FGM
MUDr. Pavel Dole­žal, PhD.
17:30 – 18:00 Výber (loso­va­nie) účast­ní­kov ENTOG stá­že na rok 2024 vo Švajčiarsku
19:30 – 23:00 veče­ra, dis­kus­né fórum
Pivá­reň Pri­má­tor, Tr. SNP 5, Košice

Sobota 25. 11. 2023

08.30 – 13.00

Prak­tic­ký výcvik na simu­lá­to­roch
Cen­trum simu­lá­to­ro­vej a vir­tu­ál­nej medi­cí­ny LF UPJŠ v Košiciach

Lek­to­ri pre simu­lá­cie sú:
MUDr. Ras­ti­slav Dudič, PhD.
MUDr. Ale­na Nagy­o­vá, PhD.
MUDr. Andrea Gren­de­lo­vá, PhD.
MUDr. Lule Tomiq
MUDr. Gab­riel Lip­čei
MUDr. Bar­bo­ra Bara­no­vi­čo­vá
MUDr. Dávid Tóth

LAP Men­tor
vir­tu­ál­ny ope­rač­ný sál pre lapa­ro­sko­pic­ké nácvi­ky
US men­tor
rea­lis­tic­ká žen­ská figu­rí­na na nácvik US vyšet­re­nia v gyne­ko­ló­gii a pôrod­níc­tve (abdo­mi­nál­ny a vagi­nál­ny prí­stup)
Hyst men­tor
vir­tu­ál­na simu­lá­cia hys­te­ro­sko­pie (diag­nos­tic­kej a ope­rač­nej)
Vir­tu­ál­na rea­li­ta
ana­tó­mia člo­ve­ka – kom­bi­ná­cia vir­tu­ál­nej rea­li­ty so zmie­ša­nou rea­li­tou a roz­ší­re­nou rea­li­tou pre lekár­ske vzde­lá­va­nie 3D VR DICOM
Pôrod­ný simu­lá­tor PROMT Flex
nácvik pôro­du kon­com pan­vo­vým, deflex­ných polôh
P80/​1 Pôrod­ný simu­lá­tor SIMo­ne
nácvik extrakč­né­ho pôro­du – for­ceps a vákuumextraktorom

13:00 – 14:00 obed
14:15 ukon­če­nie konferencie

 

Pred­bež­ný prog­ram. Orga­ni­zá­to­ri si vyhra­dzu­jú prá­vo na zmeny!