Registrácia

Regis­trá­ciu je mož­né vyko­nať on-line regis­trač­ným for­mu­lá­rom na tej­to stránke↓

REGISTRAČNÝ POPLATOK  
Prog­ram PIATOK 49 €
Prog­ram PIATOK + SOBOTA (CSVM) 69 €
Štu­dent LF UPJŠ (Prog­ram PIATOK) GRATIS

Regis­trač­ný popla­tok zahŕňa: účasť na odbor­nom prog­ra­me, kon­fe­renč­né mate­riá­ly, občerstve­nie počas kon­fe­ren­cie a účasť na dis­kus­nom fóre
1. auto­ri regis­trač­ný popla­tok neplatia.

Stra­vo­va­nie pre účast­ní­kov je zabez­pe­če­né, viac infor­má­cii na mies­te pri registrácii.

Uby­to­va­nie si účast­ní­ci zabez­pe­ču­jú individuálne.

Regis­trač­ný popla­tok uhraď­te pro­sím na účet SGPS:
Názov účtu: Slo­ven­ská gyne­ko­lo­gic­ko – pôrod­níc­ka spoločnosť
Peňaž­ný ústav: Tat­ra­ban­ka, a. s., Hodžo­vo námes­tie 3, 811 06 Bratislava
IBAN: SK 55 1100 0000 0026 6245 5126
SWIFT: TATRSKBX
VS: dátum kona­nia kon­fe­ren­cie (241123)
KS:  0558
Účel plat­by: regis­trač­ný popla­tok Sch­warz 2023 + svo­je meno a priez­vis­ko, nie meno ambu­lan­cie. (Prí­klad: Regis­trač­ný popla­tok Sch­warz 2023, Dr. Ján Slezák)

Pri regis­trá­cii sa pre­ukáž­te potvr­de­ním o zapla­te­ní regis­trač­né­ho poplat­ku. Ak hra­dí regis­trač­ný popla­tok fir­ma, pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zoznamu.

1
keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right
FormC­raft – WordP­ress form builder