Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Sekcia pre cervikálnu patológiu a kolposkopiu SGPS
OGAMA, s. r. o., Banská Bystrica
v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek
                   


XVI. KONFERENCIA SEKCIE CERVIKÁLNEJ PATOLÓGIEKOLPOSKOPIE SGPS

14. – 15. marec 2024 | Hotel TENIS, Zvolen

Témy konferencie:

 1. Pre­kan­ce­ró­zy a včas­né štá­diá kar­ci­nó­mov dol­né­ho geni­tál­ne­ho trak­tu – vul­vy, vagí­ny a cer­vi­xu, diag­nos­ti­ka a liečba
 2. HPV infek­cia
 3. Pre­ven­cia a vak­ci­ná­cia v onkogynekológii
 4. Kol­po­sko­pia
 5. Zau­jí­ma­vé kazuistiky
 6. Šta­tis­ti­ka v súvis­los­ti s vyš­šie uve­de­ný­mi témami

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME.


 

Váže­né kole­gy­ne kole­go­via,
dovoľ­te mi, aby som Vás na začiat­ku roka srdeč­ne pozdra­vil.
Srdeč­ne Vás pozý­vam na XVI. kon­fe­ren­ciu Sekcie cervikálnej patológie kolposkopie, kto­rá sa bude konať 14. – 15. 3. 2024 v Hote­li Tenis vo Zvo­le­ne. Tak ako vždy, aj toho roku je naším cie­ľom pri­pra­viť prog­ram, kto­rý bude nie­len zau­jí­ma­vý, ale aj uži­toč­ný pre pou­ží­va­nie v kaž­do­den­nej pra­xi.
Začí­na­me nový rok a Sek­cia cervikálnej patológie a kolposkopie začí­na svo­je nové funkč­né obdo­bie s novým výbo­rom. Keď­že sme dru­há naj­väč­šia sek­cia  zo 14 odbor­ných sek­cií spo­loč­nos­ti (máme 127 čle­nov, pred nami je len sek­cia UZV), nový výbor má 5 čle­nov, v kto­rom dosta­li dôve­ru nasle­dov­ní kolegovia: 

 1. Jozef Jen­dru­šák
 2. Cti­rad Mokráš
 3. Jozef Adam
 4. Ladi­slav Masák
 5. Ľudo­vít Janek st.

Všet­ci vo výbo­re sme eru­do­va­ní leká­ri, kto­rí sa danej prob­le­ma­ti­ke venu­jú celý svoj pro­fe­si­onál­ny život. Radi by sme svo­je skú­se­nos­ti a vedo­mos­ti odo­vzda­li svo­jim nasle­dov­ní­kom. Prob­le­ma­ti­ka cervikálnej patológie je stá­le veľ­mi aktu­ál­na. Borí­me sa roky s nepriaz­ni­vý­mi šta­tis­ti­ka­mi inci­den­cie a mor­ta­li­ty na cer­vi­kál­ny kar­ci­nóm. Čím lep­šie bude­me tej­to prob­le­ma­ti­ke roz­umieť, tým väč­šia je šan­ca, že ten­to nepriaz­ni­vý trend pre­lo­mí­me. Aj pre­to by sme vás radi pri­ví­ta­li v hoj­nom počte na uve­de­nom pra­cov­nom stret­nu­tí a odo­vzda­li vám kon­cen­tro­va­nú podo­bu súčas­ných vedo­mos­tí a názo­rov na danú prob­le­ma­ti­ku.
Okrem toho tu bude aj pries­tor na dis­ku­siu v rám­ci orga­ni­zač­ných otá­zok.  Ako ďalej s pre­ven­tív­ny­mi pre­hliad­ka­mi? Kto ich bude robiť? Kde sa budú robiť? Ako čas­to? Šíria sa rôz­ne reči. Toto je fórum, kde si uve­de­né prob­lé­my môže­me otvo­re­ne pre­d­is­ku­to­vať a dozve­dieť sa zásad­né infor­má­cie z prvej ruky a rea­go­vať na ne. Odbor­ní­ci, kto­rí sa tou­to prob­le­ma­ti­kou zaobe­ra­jú,  tam budú.  Nene­chaj­te si to ujsť! 

Pra­jem Vám do nové­ho roka veľa zdra­via a pra­cov­ných úspe­chov a teším sa na osob­né stret­nu­tie s Vami vo Zvolene.

So srdeč­ným pozdra­vom
MUDr. Jozef Jen­dru­šák, koor­di­ná­tor konferencie