Informácie

KOORDINÁTOR KONFERENCIE

MUDr. Jozef JENDRUŠÁK

DÔLEŽITÉ DÁTUMY

Pri­hlá­se­nie AKTÍVNEJ ÚČASTI: 14. 2. 2024

HODNOTENIE ARS CME

Konferencia je zara­de­ná do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty budú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR 74/​2019 Z. z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLKSLS a Európ­skou akre­di­tač­nou radou. Potvr­de­nie o účas­ti na vzde­lá­va­cej akti­vi­te CME si náj­du účast­ní­ci na strán­ke cme​por​tal​.sk –  po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej akti­vi­ty. Účast­ní­kom, kto­rí nema­jú vytvo­re­né kon­to, zašle­me potvr­de­nie o účas­ti e‑mailom.

UBYTOVANIEPLNE OBSADENÉ!

Uby­to­va­nie v hote­li TENIS zabez­pe­ču­je Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., e‑mail: agenturakami@​agenturakami.​sk
Požia­dav­ka o uby­to­va­nie je súčas­ťou regis­trač­né­ho for­mu­lá­ra.

1/​2‑lôžková izba s raňaj­ka­mi
– v Rates Aré­ne (ved­ľaj­šia budo­va cca 50 m)
119 € /​ noc
1/​2‑lôžková izba obsa­de­ná 1 oso­bou s raňaj­ka­mi
–  v Rates Aré­ne (ved­ľaj­šia budo­va cca 50 m)
109 € /​ noc
miest­ny poplatok     1 € /​ oso­ba /​ noc