Partneri

PARTNERI 
Gedeon-Richter
Medirex
Martinské Bioptické Centrum
Unilabs
Besins Healthcare
Amirex
Cytopathos
Exeltis
vzp.png
INTES
Indonal

POZVANIE FIRIEM

Váže­ní par­tne­ri, ponú­ka­me mož­nosť spo­lu­prá­ce for­mou KONFERENČNÝCH BALÍČKOV, kto­ré obsa­hu­jú via­ce­ro mož­nos­tí ako Vašu spo­loč­nosť pre­zen­to­vať.
− pre­zen­tač­ný stá­nok spo­loč­nos­ti
− aktív­na účasť na kon­fe­ren­cii
− inzer­cia v prog­ra­me
− uve­rej­ne­nie loga medzi par­tner­mi na webe, aj počas konferencie

Pre­zen­tač­ný stá­nok
Veľ­kosť plo­chy je urče­ná výš­kou par­tner­stva. Hotel TENIS ponú­ka pries­to­ry na pre­zen­tá­ciu pred vstu­pom do kon­fe­renč­nej sály.

Aktív­na účasť na kon­fe­ren­cii
firem­né sym­po­zium – doho­dou
pred­náš­ka v blo­ku – dohodou

Inzer­cia v bul­le­ti­ne
Pri­pra­vo­va­ný for­mát bul­le­ti­nu je A5 na výš­ku.
Pod­kla­dy pre uve­rej­ne­nie inzer­cie je potreb­né dodať v tla­čo­vom PDF (CMYK, 300 dpi), 3 mm spa­dáv­ka, na adre­su: kamenicka@​agenturakami.​sk naj­ne­skôr do 29. 2. 2024. 
Inzer­cie doda­né po tom­to ter­mí­ne nebu­dú súčas­ťou tla­če­nej ver­zie bulletinu.

Logá par­tne­rov
Logá všet­kých par­tne­rov podu­ja­tia budú pre­zen­to­va­né na web strán­ke kon­fe­ren­cie, aj počas kona­nia kon­fe­ren­cie, logo je potreb­né dodať v tla­čo­vej kvalite. 

Ak máte o účasť na kon­fe­ren­cii záu­jem, kon­tak­tuj­te pro­sím orga­ni­zá­to­rov – agen­tú­ru KAMI – pove­re­nú orga­ni­zá­ci­ou:
Agen­tú­ra  KAMIŠte­fá­nia Kame­nic­ká, email: kamenicka@​agenturakami.​sk, tel. 0905 /​ 530 158


Radi si s Vami dohod­ne­me pod­mien­ky spo­lu­prá­ce.
Ešte raz ďaku­je­me za pomoc. Teší­me sa na spo­lu­prá­cu s Vami.