Program

Prog­ram je pred­bež­ný a orga­ni­zá­to­ri si vyhra­dzu­jú prá­vo na zmeny! 

14. 3. 2024 • ŠTVRTOK

12:30 – 17:00
Regis­trá­cia účastníkov

13:55 – 14:00
Otvo­re­nie kon­fe­ren­cie
Jen­dru­šák Jozef

 

BLOK I.
PREDSEDNÍCTVO: Jendrušák Jozef, Mlynček Miloš

14:0014:20
Na geno­ty­pe zále­ží – vplyv HPV typu na vznik cer­vi­kál­ne­ho kar­ci­nó­mu
Ale­ma­y­ehu A., Loha­jo­vá Behu­lo­vá R.

14:20 14:40
HPV vak­ci­na­cia v dospe­los­ti
Heder­lin­go­vá J.

14:40 15:00
His­to­pa­to­ló­gia cer­vi­xu ver­sus labo­ra­tór­ne výsled­ky
Mok­ráš C.

15:00 15:20
Neča­ka­né dis­kre­pan­cie kol­po­sko­pic­ké­ho a his­to­lo­gic­ké­ho nále­zu
Jen­dru­šák J.

15:20 – 15:40
Čeká nás exter­ní audit cen­ter kol­po­sko­pic­ké exper­tí­zy?
Je mož­né spl­niť kri­té­ria EFC?
Dvo­řák V., Dvo­řák V. ml., Trn­ko­vá M.

15:40 16:00
Nové dôka­zy v efek­tív­nej kon­zer­va­tív­nej lieč­be cer­vi­kál­nych pre­kan­ce­róz
Pred­náš­ka pod­po­re­ná spo­loč­nos­ťou Gede­on Rich­ter
Kúde­la E.

16:00 – 16:20 PRESTÁVKA

 

BLOK II.
PREDSEDNÍCTVO: Jendrušák Jozef, Mokráš Ctirad

16:2016:40
Sle­do­va­nie per­sis­tu­jú­cej LSIL lézie krč­ka mater­ni­ce do spl­ne­nia plá­nu  fer­ti­li­ty pacient­ky
Janek Ľ. st.

16:40 17:00
Nad­stav­me si zrkad­lo. Prob­le­ma­ti­ka indi­ká­cie a rea­li­zá­cie koni­zá­cie
Mok­ráš C.

17:00 17:20
Pozi­tív­ny endo­cer­vi­kál­ny okraj koni­zá­tu – ako ďalej?
Rokos T., Kozu­bík E., Pri­bu­lo­vá T., Kúde­la E., Birin­ger K.

17:20 17:40
Ana­lý­za LEEP koni­zá­cii bez nále­zu dysp­lá­zie
Potan­čok B.

17:40 18:00
Porov­na­nie kol­po­sko­pic­ké­ho nále­zu s výsled­kom punch bio­psie a his­to­lo­gic­kým záve­rom z koni­zá­cie
Cako M., Rede­cha M.

18:00 – 18:20
Hod­no­te­nie kva­li­ty koni­zá­cií pod­ľa EFC (Euro­pe­an fede­ra­ti­on of Colposcopy)
Rede­cha M., Mlyn­ček M., Ham­me­ro­vá Ľ., Cako M., Ham­ra­no­vá N.

19.00 VEČERA 

15. 3. 2024 • PIATOK

08:30 – 14:00
Regis­trá­cia účastníkov

 

BLOK III.
PREDSEDNÍCTVO: Adam Jozef, Janek Ľudovít

09:00 – 09:20
Moder­ná pre­ven­cia rako­vi­ny krč­ka mater­ni­ce – pro­jek­ty PERCHRISSC
Kúde­la E.

09:20 – 09:40
Anti­oxi­dač­ný poten­ciál v lokál­nej lieč­be HPV infek­cií a pre­kan­ce­róz krč­ka mater­ni­ce
Hudec B.
Pred­náš­ka pod­po­re­ná spo­loč­nos­ťou Exel­tis Slovakia

09:40 – 10:00
Manaž­ment VAIN
Adam J.

10:00 – 10:20
Kar­ci­nóm vagí­ny – kazu­is­ti­ka
Šid­lo­vá H.

10:20 – 10:40 PRESTÁVKA

 

BLOK IV.
PREDSEDNÍCTVO: Jendrušák Jozef, Dvořák Vladimír st.

10:40 – 11:00
Endo­met­riál­ne bun­ky v cer­vi­kál­nom ste­re
Berá­ko­vá K.

11:00 – 11:20
Je cer­vi­kál­na cyto­ló­gia obso­lent­ná?
Šid­lo­vá H., Biró C., Joze­fá­ko­vá J., Michal­co­vá E., Šid­lo­vá H. ml.

11:20 – 11:40
Význam kódo­va­nia diag­nóz a výko­nov v skrí­nin­gu rako­vi­ny krč­ka mater­ni­ce
Sadov­ský O., Koco­vá L.

11:40 – 12:00
Skrí­ning rako­vi­ny krč­ka mater­ni­ce na Slo­ven­sku – aktu­ál­ny stav
Koco­vá L., Sadov­ský O., Trau­ten­ber­ger Rico­vá J.

12:00 – 12:20
Tria­ge HPV pozi­tív­nych žien v skrí­nin­gu cer­vi­kál­ne­ho kar­ci­nó­mu
Mlyn­ček M., Masák L.

12:20 – 12:40
Role HPV HR pozi­ti­vi­ty v pri­már­ním skrí­nin­gu a jeho mana­ge­ment v Čes­ké repub­li­ce
Pich­lík T., Rob L., Janov­ská N., Robo­vá K.

12:40 – 13:00
Návrhy úprav Záko­na o roz­sa­hu zdra­vot­nej sta­rost­li­vos­ti – novin­ky a rizi­ká
Hruš­ka J., Šes­ti­no­vá M.

13:00 – 14:00 OBED

14:00 – 15:00
PANEL ODBORNÍKOV NA TÉMU SKRÍNING RAKOVINY KRČKA MATERNICE

15:00 – 16:00
ORGANIZAČNÉ OTÁZKY SÚKROMNEJ GYNEKOLOGICKEJ PRAXE

16:00
Ukon­če­nie kon­fe­ren­cie
Jen­dru­šák Jozef