Registrácia

ON-LINE: for­mu­lá­rom ↓
E‑mailom: agenturakami@​agenturakami.​sk

REGISTRAČNÝ POPLATOK do 22. 2. 2024 od 23. 2. 2024
Člen SGPS 120 € 150 €
Nečlen SGPS 135 € 155 €
Ses­tra – člen SKSaPA   45 €   65 €
Ses­tra – nečlen SKSaPA    65 €   85 €

Prvý autor regis­trač­ný popla­tok nehradí!

V prí­pa­de využi­tia zvý­hod­ne­nej ceny regis­trá­cie je potreb­né nie­len sa zare­gis­tro­vať cez on-line regis­trač­ný for­mu­lár, ale aj prí­sluš­nú sumu do sta­no­ve­né­ho ter­mí­nu uhra­diť. 

V cene je zahr­nu­té: účasť na odbor­nom prog­ra­me, orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie kon­fe­ren­cie, občerstve­nie a večera.

Stor­no regis­trá­cie:
Orga­ni­zá­tor kon­fe­ren­cie musí byť vyro­zu­me­ný o zru­še­ní účas­ti na kon­fe­ren­cii písom­ne e‑mailom na agenturakami@​agenturakami.​sk.
Zru­še­nie po tele­fó­ne nebu­de akcep­to­va­né.
Od 25. 2. 2024 – 100 % stor­no regis­trač­né­ho poplatku

Regis­trač­ný popla­tok uhraď­te na účet:
Názov účtu: Slo­ven­ská gyne­ko­lo­gic­ko – pôrod­níc­ka spoločnosť 
Peňaž­ný ústav: TATRA Ban­ka a.s., Hodžo­vo námes­tie 3,  Bratislava
V.S.: 14032024
K.S.: 0558
IBAN: SK 5511 000000 0026 6245 5126
SWIFT: TATRSKBX

Poznám­ka: do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účast­ní­ka, nie názov firmy.

1
keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right