Informácie

Váže­né kole­gy­ne, váže­ní kolegovia, 
dovo­ľu­je­me si Vás čo naj­sr­deč­nej­šie pozvať na XXXII. Sch­war­zov deň – Deň mla­dých gyne­ko­ló­gov. Pri­pra­vi­li sme  pre Vás dvoj­dňo­vý prog­ram. Prvý deň kon­fe­ren­cie bude veno­va­ný ates­tač­nej príp­ra­ve a odbor­ným pred­náš­kam z gyne­ko­ló­gie a pôrod­níc­tva. Dru­hý deň bude zame­ra­ný na prak­tic­ký tré­ning zruč­nos­tí v Cen­tre simu­lá­to­ro­vej a vir­tu­ál­nej medi­cí­ny. Súčas­ťou kon­fe­ren­cie bude loso­va­nie dvoch účast­ní­kov na týž­dňo­vú ENTOG stáž vo Švaj­čiar­sku v roku 2024. 
Teší­me sa na Vašu účasť!

Orga­ni­zač­ný výbor

Koor­di­ná­to­ri
Prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH – LF UPJŠ
Prof. MUDr. Róbert Dan­kov­čík, PhD., MPH – LF UPJŠ
MUDr. Adam Ada­mec, PhD. – pred­se­da Sek­cie mla­dých gyne­ko­ló­gov SGPS

Vedec­ký výbor
prof. MUDr. Róbert Dan­kov­čík, PhD., MPH
prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH
doc. MUDr. Ale­xan­dra Kriš­túf­ko­vá, PhD.
doc. MUDr. Sil­via Topor­ce­ro­vá, PhD, MBA
doc.MUDr. Ján Var­ga, PhD.
MUDr. Adam Ada­mec, PhD.

Orga­ni­zač­ný výbor:
prof. MUDr. Róbert Dan­kov­čík, PhD., MPH
prof. MUDr. Peter Urdzík,PhD., MPH
doc. MUDr. Ale­xan­dra Kriš­túf­ko­vá, PhD.
MUDr. Adam Ada­mec, PhD.
MUDr. Ras­ti­slav Dudič, PhD.
MUDr. Ale­na Nagy­o­vá, PhD.
MUDr. Lule Tomiq
MUDr. Bar­bo­ra Baranovičová
MUDr. Gab­riel Lipčei
MUDr. Dávid Tóth
MUDr. Vik­tó­ria Mikulová
Mar­ti­na Lacková

Kon­gre­so­vé jazyky
slo­ven­ský, čes­ký, anglický

Odbor­ný program
Pia­tok 24. 11. 2023   odbor­ný program
Sobo­ta 25. 11. 2023  tré­ning na simu­lá­to­roch Cen­trum simu­lá­to­ro­vej a vir­tu­ál­nej medi­cí­ny LF UPJŠ v Košiciach

Hod­no­te­nie ARS CME
Kon­fe­ren­cia je zara­de­ná do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty budú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR 74⁄2019 Z. z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK a Európ­skou akre­di­tač­nou radou. Potvr­de­nie o účas­ti na vzde­lá­va­cej akti­vi­te CME si náj­du účast­ní­ci na strán­ke cme​por​tal​.sk – po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej akti­vi­ty. Účast­ní­kom, kto­rí nema­jú vytvo­re­né kon­to, zašle­me potvr­de­nie o účas­ti e‑mailom.

Kre­di­ty za pasív­nu účasť 
Pia­tok   24. 11. 2023    kre­di­tov
Sobo­ta  25. 11. 2023    4 kre­di­ty

Kre­di­ty za aktív­nu účasť (pred­náš­ka a kaž­dý príspevok)
Prvý autor slo­ven­ský /​ zahra­nič­ný – 10 kre­di­tov /​ 15 kreditov
Dva­ja spo­lu­au­to­ri slo­ven­skí /​ zahra­nič­ní – 5 kre­di­tov /​ 10 kreditov