Partneri

Dob­rý deň,
dovoľ­te nám, aby sme Vás v mene orga­ni­zá­to­rov infor­mo­va­li o príp­ra­ve podu­ja­tia s náz­vom XXXII. SCHWARZOV DEŇ – Deň mla­dých gynekológov.
Srdeč­ne Vás na toto odbor­né podu­ja­tie pozý­va­me! Záro­veň si Vás dovo­ľu­je­me požia­dať o pod­po­ru uve­de­né­ho podujatia.

Ponú­ka­me mož­nosť spo­lu­prá­ce for­mou KONFERENČNÝCH BALÍČKOV, kto­ré obsa­hu­jú via­ce­ro mož­nos­tí ako Vašu spo­loč­nosť prezentovať.
• pre­zen­tač­ný stá­nok spoločnosti
• aktív­na účasť na konferencii
• inzer­cia v programe
• uve­rej­ne­nie loga medzi par­tner­mi na webe, aj počas konferencie

Kom­plet­nú ponu­ku + cen­ník si vyžia­daj­te na: event@agenturakami.sk

Inzer­cia v bulletine
Pri­pra­vo­va­ný for­mát bul­le­ti­nu je A5 na výš­ku. Pod­kla­dy pre uve­rej­ne­nie inzer­cie je potreb­né dodať v tla­čo­vom PDF (CMYK, 300 dpi), 3 mm spa­dáv­ka, na adre­su: event@agenturakami.sknaj­ne­skôr do 10. 11. 2023. Inzer­cie doda­né po tom­to ter­mí­ne nebu­dú súčas­ťou tla­če­nej ver­zie bulletinu.

Logá par­tne­rov
Logá všet­kých par­tne­rov podu­ja­tia budú pre­zen­to­va­né na web strán­ke kon­fe­ren­cie, aj počas kona­nia kon­fe­ren­cie, logo je potreb­né dodať v tla­čo­vej kvalite. 
Ak máte o účasť na kon­fe­ren­cii záu­jem, kon­tak­tuj­te pro­sím orga­ni­zá­to­rov – agen­tú­ru KAMI – pove­re­nú orga­ni­zá­ci­ou: Agen­tú­ra  KAMI, Jakub Kozák, e‑mail: event@agenturakami.sk, tel. 0910 /​ 993 848. Radi si s Vami dohod­ne­me pod­mien­ky spolupráce. 
Ešte raz ďaku­je­me za pomoc. Teší­me sa na spo­lu­prá­cu s Vami.

S pozdra­vom
orga­ni­zá­to­ri konferencie


Ďakujeme za podporu konferencie